Rijk Friesland

Skyline LeeuwardenEerder berichtten wij al over het jaarverslag 2013 van de provincie Friesland. We constateerden toen dat de provincie erg slap in de was zit en onze provinciale politici niet goed weten wat men met die bergen geld aan moet. Inmiddels hebben we de jaarrekening 2014 van de provincie bekeken en wat blijkt? De provincie Friesland is nog veel rijker dan we dachten.

We beperken ons nu tot het oplichten van een tipje van de sluier maar komen binnenkort met een nadere beschouwing over de Friese financiën. Wat is er aan de hand?

Uit de jaarrekening 2014 blijkt de direct zichtbare beleggingen ca. EUR 1,4 miljard zijn (in 2013: ruim EUR 1,5 miljard). Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2014 bijna EUR 1,5 miljard (2013: ruim EUR 1,5 miljard). Let op: de provincie heeft geen rentedragende schulden, dit betekent dat er een goudpot is van zeker EUR 1,5 miljard. Zegge: 1.500.000.000 euro. Dit zien ook wij niet dagelijks voorbijkomen.

Als we verder in de beleggingen duiken zien we onder de financiële vaste activa de kapitaalvestrekkingen aan deelnemingen per 31 december 2104 voor EUR 70 miljoen (2013: EUR 60 miljoen) staan.

Wat zijn dat voor deelnemingen? Dit zijn onder andere: Nederlandse Waterschapsbank, NOM, Bank BNG, Vitens, en Alliander (netwerkbeheerder). De waardering van deze deelnemingen vindt plaats tegen nominale waarde dan wel (benaderde) verkrijgingsprijs. Dit betekent dus dat deze deelnemingen niet gewaardeerd worden op de actuele waarde. Uit de toelichting op de post kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is geen specificatie opgenomen van de opbouw van de totale post van EUR 70 miljoen. Zeer interessant is echter de toelichting op de marktwaarde van de deelnemingen. Daarbij vallen twee deelnemingen op: Alliander zou per 31 december 2014 een markwaarde hebben van EUR 445 miljoen en Vitens van EUR 57 miljoen.

De crux van het verhaal is dat de historische waarde die in de boeken staat, even gesaldeerd en grof geschat, tussen de EUR 0,4 en EUR 0,5 miljard lager is dan de actuele waarde. Met andere woorden: er zit een stille reserve in deze beleggingen. Zouden deze beleggingen tegen actuele waarde in de jaarrekening gewaardeerd worden dan is het eigen vermogen van de provincie grof gezegd een half miljard euro hoger. Dat zijn bedragen. Daar kunnen we mee thuis komen.

Als disclaimer merken we op dat we ons niet te snel rijk moeten rekenen want de aandelen in deze deelnemingen moeten wettelijk in publieke handen blijven. Dus bij eventuele verkoop moet de provincie andere overheidslichamen bereid vinden om deze deelnemingen over te nemen. Het aantal partijen is beperkt, die zitten niet allemaal zo in de slappe was als de provincie Friesland en dit zal ongetwijfeld een prijsdrukkend effect hebben. Maar de provincie zal zeker meer ontvangen dan het bedrag dat nu in de boeken staat.

Wij vragen ons af waarom de provincie deze deelnemingen niet op actuele waarde waardeert. Gegevens over de marktwaarde ontbreken niet omdat de provincie die zelf vermeld. Staat de verslagregelgeving waardering op actuele waarde in de weg? Of zou er een politiek verhaal achter zitten? Uiteraard bazuint de provincie het liefst niet dat men als een Dagobert Duck op de munten zit. Het gegraai van collega-politici is dan niet van de lucht (hierover later meer) en gaan burgers en ondernemers zich afvragen: moet de provincie niet eens wat doneren aan álle burgers en bedrijven en niet alleen aan de happy few zoals vaak het geval is.

Redactie Liwwadders.nl

 

Geef een antwoord