Leeuwarder Budget Profilering en Acquisitie: € 500.000 per jaar

Leeuwarder Budget Profilering en Acquisitie: € 500.000 per jaar

Burgemeester en wethouders: liever geen vragen.

(Van een medewerker)

Ons artikel eerder deze week over de trage beantwoording van vragen aan de gemeente Leeuwarden riep instemmende reacties op. Enkele uren na plaatsing kwam er zelfs bericht van persvoorlichting. Helaas moesten we constateren dat de beantwoording summier en weinig informatief was. Eén van onze vragen was, of het IBP-akkoord, waarover na een geruchtmakende publicatie in Binnenlands Bestuur zoveel rumoer in de gemeenten was ontstaan, ook was voorgelegd aan de gemeenteraad. En zo ja, wanneer en hoe. Zo nee, waarom niet. Die vraag blijkt op wonderbaarlijkere wijze volledig aan de aandacht ontsnapt. Misschien illustratief voor de visie van b. en w. Leeuwarden op de raad. Zij moeten zo veel mogelijk in hun hok blijven. Wat niet weet wat niet deert.

Er wordt vroom gesproken over transparantie en actieve informatie, naar raad en naar burgers, maar de praktijk is anders.

Reisjes naar Japan

Liwwadders illustreert dit graag met een ander voorbeeld: het budget profilering en acquisitie. Dit budget, onderdeel van het economisch beleid van de gemeente, omvat € 500.000 euro per jaar. Leuke pot dus. En tamelijk onbekend. Liwwadders stuitte er op toen in april van dit jaar op de besluitenlijst van b. en w. vermeld stond dat wethouder Douwstra een inspiratiereis naar Japan mocht maken, te financieren uit dit budget. We vroegen of we inzage konden krijgen in de bestedingen uit dit budget over afgelopen jaren. En hoe de verantwoording naar de raad in zijn werk ging.

De contacten verliepen via persvoorlichting. Allereerst kregen we een tegenvraag: “welk budget en acquisitie bedoelt u precies”. We verwezen naar het besluit van b. en w. waarin dit helder vermeld stond. Blijkbaar had persvoorlichting dat niet gelezen. We stelden ons ook beschikbaar voor een mondelinge toelichting op de vragen. Dat werd genegeerd. Wel kregen we op 26 april – met excuses voor het feit dat het zo lang op zich had laten wachten – enkele niet echt bevredigende antwoorden. Het hield in, dat er deze collegeperiode sprake was van afgerond € 500.000 incidenteel en € 125.000 structureel. Het geld is beschikbaar voor ‘relatiebeheer, netwerken, acquisitie, internationalisering, marketing en PR, stimuleringsfonds en diversen’. Er wordt – volgens deze informatie – verantwoording afgelegd aan de raad via de jaarrekening , met de behaalde resultaten. Dat was het. Met de groeten van persvoorlichting.

Liwwadders keek in de jaarrekeningen. Daar wordt amper op dit budget, de bestedingen en de resultaten ingegaan. Wij meldden dit en vroegen opnieuw om jaaroverzichten met vermelding van de gefinancierde concrete projecten en de kosten.

Op 14 mei volgde van persvoorlichting een kort antwoord:

Wij hebben u geïnformeerd dat dit budget besteed wordt aan Relatiebeheer, Netwerken, Acquisitie, Internationalisering, Marketing en PR, Stimuleringsfonds en Diversen. Per jaar zijn de keuzes binnen dit budget erg wisselend. Specifieker, dat wil zeggen op projectniveau verstrekken wij geen informatie. Ook niet via de jaarrekening.

Een weigering dus, met merkwaardig genoeg geen argumentatie, waaróm die meer concrete informatie ons – ook de Leeuwarder burgers – onthouden moet worden. Dat kom je vaker tegen: de gemeente deelt mee, dat iets zo is als ze zeggen – zonder onderbouwing – op een toon dat het nu eenmaal vanzelf spreekt. De echte dialoog ontbreekt, zo is onze ervaring. Terwijl dit woord wethouder Douwstra – het gaat hier momenteel om zijn portefeuille – voor in de mond bestorven ligt. Jammer.

Maar niet getreurd. We herhalen onze vragen en wijzen er op dat overheidsinformatie publiek beschikbaar hoort te zijn. Dan volgt ineens eind mei een overzicht voor het jaar 2017. “U vindt de gevraagde gegevens in het bestand in de bijlage” luidt de begeleidende tekst heel kort. Geen uitleg waarom het nu ineens wel kan, en ook niet waarom het alleen 2017 betreft.

Liwwadders toont zich – altijd positief – ingenomen met hetgeen toegezonden is, het te zullen bekijken en herhaalt maar weer eens ook in de eerdere jaren geïnteresseerd te zijn.

Weer volgt een gemeentelijke manoeuvre: “Samen met de afd. Financiën hebben wij alle voorgaande jaren doorgespit en dit is de conclusie: De voorgaande jaren (2016-2015-2014) zijn voor wat betreft budgethoogte en uitgavenpatroon vergelijkbaar met 2017.” Met als gewoonlijk de hartelijke groeten van persvoorlichting.

Het meeste geld valt onder ‘Diversen’.

Liwwadders wordt wat moe, maar – constaterend dat de gemeente een antwoord geeft op een niet gestelde vraag, en geen antwoord op wel gestelde vragen– dringt wederom aan.

En waarachtig – kortgeleden – kwam er per categorie (relatiebeheer t/m diversen) een concretisering voor 2014, 2015 , 2016 en 2017. Op dat overzicht staan allerlei posten die nieuwsgierig maken. Als we tijd hebben, gaan we daar verder achteraan. Relatiebeheer t/m Diversen zeiden we. Iets beter kijkend vergissen we ons. Heel bijzonder is namelijk hoe een groot deel van het budget (€ 500.000 per jaar zoals gezegd) toch niet verantwoord wordt. De altijd geslaagde post ‘Diversen’ (lidmaatschappen, etc., staat er bij) wordt zo “divers van aard” genoemd, dat vergelijking over jaarschijven niet mogelijk is. Nu gaat het ons helemaal niet om die vergelijking. De projecten worden niet concreet genoemd, terwijl deze post toch het grootste deel van het budget omvat .

In het belang van het publiek, dat er recht op heeft om te weten wat er met het overheidsgeld wordt gedaan, voelen we ons genoodzaakt om de vragen goeddeels te handhaven. “It keallet swier” – bij de gemeente, als het om het verstrekken van informatie gaat. Of is er wat te verbergen?

Lees ook: Burgemeester Crone: wellicht althans diverse keren geprobeerd