Hoe is het in 2019 gegaan met de gemeentelijke financiën in Leeuwarden?

Hoe is het in 2019 gegaan met de gemeentelijke financiën in Leeuwarden?

Scheidend wethouder van financiën Sjoerd Feitsma presenteert een klinkend positief resultaat over 2019 van ruim 8 miljoen euro. Onder het motto ‘aan mij heeft het niet gelegen’ verrast hij ons nu. Hoe kan dat nou? Er waren toch in toenemende mate zorgen over de verslechterende financiële positie van de gemeente. Nog even een citaat uit begeleidende persbericht direct onder de conclusies: ‘Het ging goed in Leeuwarden in 2019’. Zo, zo, die durven wel. Hierna een aantal hoogtepunten uit de jaarrekening 2019 van de gemeente Leeuwarden

Het eigen vermogen stijgt met 3 miljoen euro naar 64 miljoen eind 2019. Dat is een kleine 10% van het balanstotaal. De neerwaartse tendens van het totale eigen vermogen in de afgelopen jaren, is in 2019 omgebogen. Dat zijn goede berichten maar is het structureel? De gemeente waarschuwt voor de nadelige effecten van de coronacrisis in 2020. Die zijn nu nog niet te overzien en komen pas in de jaarrekening 2020 tot uitdrukking. Natuurlijk blijft het sociale domein ook spelen maar wordt daar soms niet te gemakkelijk naar gewezen? Volgens bestendige gedragslijn wordt er weer vlijtig heen en weer geboekt tussen de reserves en de resultatenrekening vice versa. Dat blijft vertroebelend en plaatst het positieve resultaat van 8 miljoen in een ander daglicht. Je kan ook stellen dat het resultaat 3 miljoen euro positief is, in plaats van de geschetste 8 miljoen euro, overeenkomstig de toename van het eigen vermogen.

De gemeente heeft een nieuwe accountant (PWC) maar die heeft de controle van de voorzieningen op de balans eind 2019 nog niet afgerond. De gemeente licht toe dat er een kans is dat hierdoor het resultaat nog kan wijzigen. We zullen het zien maar het blijft bijzonder dat de jaarrekening 2019 al gepresenteerd wordt zonder de accountantsverklaring. Natuurlijk moet de gemeente de wettelijke termijnen in acht nemen maar kennelijk zijn er nogal wat materiele onzekerheden en/of bedenkingen bij de voorzieningen. In ieder geval weten onze gemeenteraadsleden nu precies waar ze op moeten letten als ze de jaarstukken 2019 gaan goedkeuren.

Net als in 2018 is het opmerkelijk dat de waarde van de grondposities almaar toeneemt: eind 2018 140 miljoen euro en eind 2019 146 miljoen euro. In de (tot de coronacrisis in 2020) hoogconjunctuur en de (nog) aanhoudende gekte op de woningmarkt zou je een daling verwachten. Er worden woningen bij de vleet gebouwd in de Zuidlanden. We hoorden alleen maar positieve geluiden over de goede grondverkopen. Waarom daalt die totale grondpositie dan maar niet? Zou er ten tijde van de afgelopen hoogconjunctuur op het gemeentehuis zijn nagedacht om eens flink wat gronden de deur uit te zetten door ze te verkopen aan ontwikkelaars? Weg met de risico’s en het vermogensbeslag zodat leningen kunnen worden afgelost. Het lijkt erop dat de gemeente juist het omgekeerde doet gezien de recent gepresenteerde plannen in Blitsaerd. In ieder geval hebben we nog voor jaren grond in Leeuwarden om woningen te bouwen.

De vaste schulden (rentedragend met een looptijd langer dan 1 jaar) zijn eind 2018 en 2019 bijna gelijk. Eind 2019 bedraagt de vaste schuld 471 miljoen euro. Het betreft voor 99% ontvangen leningen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Samen met de negatieve banksaldi per 31 december 2019, is de rentedragende schuld aan banken circa 500 miljoen euro. Het totaal is een aantal miljoenen lager dan eind 2018. Zowaar erg goed nieuws want de afgelopen jaren vlogen de bankschulden de pan uit. Het is te hopen dat onze bestuurders nu echt doorzetten want we moeten toekomstige generaties niet opzadelen met een schuldenberg. Net zoals wij toekomstige generaties een duurzame wereld willen achterlaten.

redactie Liwwadders