Gemeentebelangen wil antwoorden van Ekhart over Caparis

(tekst: Gemeentebelangen Leeuwarden)

Interpellatie inzake Caparis

In eerdere bijeenkomsten inzake de herstructurering van Caparis is toegezegd dat er een herstructureringsplan zou komen. Telkens was er een reden waarom het herstructureringsplan niet beschikbaar was. Recent nog zou het plan eind januari beschikbaar zijn en later werd dat maart.

Het college weet uit de diverse debatten in deze raad de afgelopen maanden dat de gemeenteraad zeer betrokken is bij de transformatie van Caparis. Tijdens de raadsvergadering van 13 februari heeft Wethouder Ekhart dan ook toegezegd om de Raad de week er na bij te praten omdat hij zich zorgen maakte over het tempo van het herstructureringsplan. Die toezegging is de Wethouder niet nagekomen terwijl dat afgelopen maandag zeker had gekund.

We zijn dan ook zeer verbaasd dat wij uit de krant moesten vernemen dat een aantal gemeenten, waaronder Leeuwarden, op ramkoers lagen met de overige gemeenten en de leiding van Caparis als gevolg van een kennelijk verschil van inzicht over de voortgang van de herstructurering. Nog opmerkelijker is het dat tevens gemeld is dat het college voornemens is alvast een aantal medewerkers van Caparis naar de gemeente terug te halen zonder het herstructureringsplan eerst met de Gemeenteraad besproken te hebben.

Waarom is de Wethouder zijn toezegging niet nagekomen om de Raad bij te praten in dit toch al lastige dossier en moesten wij dit uit de krant vernemen?
Welke procedureafspraken zijn er tussen de gemeenten betrokken bij Caparis gemaakt over de wijze waarop het herstructureringsplan tot stand zou komen en zou worden uitgevoerd.

Is het herstructureringsplan inmiddels beschikbaar en zo nee, waarom is dat nu weer vertraagd? Zo ja, waarom heeft het College dit niet met de Gemeenteraad gedeeld en besproken zoals toegezegd?

Wat zijn de overwegingen van het College om nu op stel en sprong, en met het creëren van nieuwe onrust en vertroebelde bestuurlijke verhoudingen binnen Fryslân als gevolg, een aantal medewerkers van Caparis over te halen naar de gemeente?

Hoe kan het college deze actie rechtvaardigen zonder dat de Gemeenteraad eerst een integrale afweging kan maken van de gehele herstructurering en met name de personele gevolgen voor de medewerkers van Caparis en financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten en Leeuwarden in het bijzonder.

Kan het College aangeven in hoeverre dit besluit Adviesplichtig is in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden.

Kan het College aangeven hoe de arbeidsvoorwaarden maar ook de werkbegeleiding van deze groep medewerkers geborgd is bij de overgang van Caparis naar de gemeente Leeuwarden.

Hoe verhoudt zich deze onrust veroorzakende actie zich tot de nog zeer recent door u uitgesproken wens om rust te houden in de organisatie van Caparis?

Ingediend door de fractie van Gemeentebelangen op vrijdag 3 maart

Geef een antwoord