Gegoochel met verantwoordelijkheden binnen gesneefd miljoenenproject Frijstiper

Tussenstand project Frijstiper

(Van een medewerker)

Bij Liwwadders kwamen van verschillende kanten reacties binnen op de artikelen over het project Frijstiper. Zo zou binnen de PvdA-Leeuwarden discussie zijn ontstaan over de werkwijze van de voormalig organisatie WELLZO (directeur Ernst Janssen).

Zoals eerder vermeld is Liwwadders gewikkeld in een langdurig proces gericht op verkrijging van informatie over Frijstiper. Via de WOB vroegen we aan de provincie documenten over de beoordeling en subsidiëring van het project. In een recente zitting van de provinciale commissie voor bezwaarschriften is geconcludeerd, dat een expliciet genoemd advies – in een brief van de provincie van november 2018 – in de provinciale archieven niet terug is gevonden. Dat vonden de aanwezigen – inclusief de ambtenaar van de provincie, die de speurtocht begeleidde – bevreemdend. De commissie verzocht aan de provincie om ten behoeve van Liwwadders de gevraagde stukken, die betrekking hebben op de financiering van het project uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) bij de gemeente op te vragen. De stelling van Liwwadders was dat deze stukken van essentieel belang zijn en daarom in de documentatie van de provincie aanwezig hadden moeten zijn.

In hoeverre de gemeente Leeuwarden – centrumgemeente waar het gaat om ESF-subsidies- gevoelig zal zijn voor dit verzoek van de provincie, moet vooreerst worden afgewacht. Veel haast wordt nog niet getoond.

ESF-programma Brug naar Werk

Er is wel een en ander bekend over het ESF-subsidie. Het Friese programma “ESF Brug naar Werk’’ 2016-2018 ontving van het ministerie van Sociale Zaken een toekenning van € 5.444.800. Dit bedrag was bestemd voor een aantal gemeenschappelijke projecten en ‘eigen’ gemeentelijk beleid. Frijstiper viel onder de gezamenlijke projecten. Uit een ambtelijke notitie valt op te maken dat al in december 2017 het programma tussentijds is geëvalueerd.

”Met name de inzet van de Werkvoucher en de toeleiding naar Frijstiper bleven achter op de begroting” vermeldt deze notitie. En: “In onderling overleg zijn aanpassingen in het projectplan Brug naar Werk … verkend en op 31 mei gepresenteerd in de commissie Werk en Inkomen van de VFG (= Vereniging Friese Gemeenten, red.)”. Er was sprake van een aanzienlijke korting op het budget voor Frijstiper.

Dit moet allemaal goed bekend zijn geweest bij WELLZO, de uitvoerder van het project Frijstiper. En bij de leden van de stuurgroep, waaronder de voorzitter Oeds Westerhof van LF 2018.

Eigenaardig is het dat de provincie hiervan niet op de hoogte was of daarover goed is geïnformeerd door WELLZO. Er komen bij de provincie wel berichten binnen dat het met aanmelding van participanten uit de doelgroep ( bijstandsgerechtigden) door gemeenten nogal tegenvalt.

Overleg met gedeputeerde Schrier

WELLZO vraagt medio 2018 (de looptijd van het project is dan overigens al voor 3/4e deel voorbij) om een overleg met de gedeputeerde, de heer Schrier. Dit overleg vindt plaats op 11 juli 2018. Liwwadders beschikt over een verslag van dit overleg. In dit overleg lopen twee dingen dwars door elkaar heen, die beter gescheiden hadden kunnen blijven. WELLZO start de bijeenkomst met een klaagzang over de behandeling die zij ondergaan van de kant van de gemeente. WELLZO heeft namelijk een brief van de gemeente gekregen, waarin van een bezuiniging van € 7 miljoen op WELLZO sprake zou zijn. (Dat lijkt overdreven, want zoveel subsidie kreeg WELLZO niet, red.). De gemeente zou later excuus voor de ‘krantenberichten’ hebben uitgesproken. Er zijn nu besprekingen gaande tussen WELLZO en Amaryllis over samenwerking, die een bedrag van € 9 miljoen aan bezuinigingen zou kunnen opleveren. Het bureau BMC (het zal ook eens zonder een adviesbureau gaan, red.) is hierbij betrokken.

Nota bene: dit gaat dus over de tekorten van de gemeente Leeuwarden in het sociaal domein. En de bezuinigingen die de gemeente moet realiseren. Dat heeft allemaal weinig te maken met het project Frijstiper als zodanig.

Of het netjes is van WELLZO (een fors gesubsidieerde Leeuwarder organisatie) om de klachten over de gemeente zo uitdrukkelijk op tafel te leggen in een overleg met een bestuurder van de provincie, is een kwestie van smaak.

De gedeputeerde Schrier gaat er gretig op in en informeert of dit ook een jaar eerder had kunnen gebeuren. WELLZO bevestigt dat. (Dat is interessant, want dan hadden de bezuinigingen dus al eerder gerealiseerd kunnen worden ten gunste van de gemeentelijke financiën, red.) En WELLZO informeert de gedeputeerde dat er “in de gemeente Leeuwarden goede redenen zijn voor een reorganisatie. Het gaat om meer ‘centraal aansturen van de wijkteams … In het sociale domein is bijna geen aandacht voor investering en verandering. Geen leider in programma om dat voor elkaar te krijgen. Verelendungstheorie” – zo besluit de notulist op dit onderdeel. Als SP-er moet dit marxistische begrip de gedeputeerde zoet in de oren zijn gevloeid.

Het staat allemaal letterlijk zo in het verslag van het overleg. Waar het hart vol van is daar loopt de mond van WELLZO van over.

Vervolgens komt ter sprake dat het project Frijstiper niet optimaal verliep. WELLZO vindt dat er meer tijd (en dus geld) nodig is voor de begeleiding van de deelnemers. En of het provinciale Kansenfonds – zelfs met veel minder deelnemers dan oorspronkelijk beloofd – toch het toegezegde geld maar wil handhaven. De gedeputeerde antwoordt dat de Advies en Begeleidingscommissie van het Kansenfonds ingeschakeld moet worden.

Heel bijzonder is de opmerking van WELLZO aan het eind van de bijeenkomst. EJ (afkorting volgens verslag, red.) zegt dat de ESF-bijdrage niet in gevaar moet komen.

WELLZO lijkt er van uit te gaan dat de provincie niet op de hoogte is van de ontwikkelingen rond het ESF. En brengt het niet ter sprake. Hierboven schetsten we op welk spoor de gemeenten inmiddels zaten (bijeenkomst in VFG-verband 31 mei 2018). Het is haast een vorm van misleiding.

In afwachting van de ESF-documenten die bij de gemeente Leeuwarden vandaan moeten komen, volstaan we even met deze tussenstand. Liwwadders heeft nog wel een aantal vragen voorgelegd aan de provincie, voortvloeiend uit het advies van de bezwarencommissie. Het gaat dan onder meer om de bijdrage van mevrouw Gea Wielinga, wethouder Súdwest Fryslân, als lid van de adviescommissie Kansenfonds, die op 18-11-2018 bijeenkwam. Mevrouw Wielinga evenals Jelle Drost en Ingrid van de Vegte waren weliswaar verhinderd de vergadering bij te wonen, maar zouden ‘schriftelijke input’ hebben gegeven. Die ‘input’ troffen we helaas niet aan bij de in het kader van de WOB ontvangen stukken. Toch van belang, ook omdat de gemeente Súdwest eerder had besloten de medewerking aan Frijstiper te beëindigen. Zie daarvoor ook het vorige artikel.