Friese PvdA in verval – Personele opschoning noodzakelijk

De ondergang van de PvdA – ook in Friesland

(Ingezonden door A. de Boer)

Vandaag kregen de burgers in Nederland het bericht, dat volgens de nieuwste peilingen de PvdA – na de desastreuze nederlaag bij de verkiezingen voor provinciale staten – opnieuw gezakt was naar een historisch dieptepunt. In het journaal verklaarde partijleider Samsom niettemin geïnspireerd te zijn door de stemming op de bijeenkomst van de landelijke ledenraad van de PvdA. We zagen daar ook een versufte partijvoorzitter Spekman voor zich uit staren.

Wie zwaar in de touwen hangt, heeft het zwaar. Daar nog eens op inslaan, is niet gewenst. Maar toch.

Vlietstra

De leden van de PvdA hebben het niet eenvoudig. De Friese leden ook niet. Van de week bereikte hen het onduidelijke bericht, dat de Friese statenleden van de PvdA allemaal op kandidaat Eerste Kamerlid Vlietstra hadden gestemd. Maar Vlietstra haalde het niet. En – nog vreemder – Vlietstra zei vanwege niet nader toegelichte omstandigheden deze plaats, als ze zou zijn verkozen, niet te hebben willen innemen. Als PvdA-lid – zeker als Friese partijgenoot – wordt het je dan wat vreemd te moede. Wat speelt hier nu, en zal aan een eenvoudig partijlid ooit nog eens worden uitgelegd, wat er echt aan de hand is. Wisten de statenleden die op Vlietstra stemden hiervan. Of niet. Geen partijlid dat hierover van zijn afdeling, of het gewest, of het landelijk bestuur, bericht ontving.

Waarschijnlijk gaat dat nooit meer gebeuren. Die Friese steun voor Vlietstra is al heel vreemd. Want Vlietstra is een groot voorstander van een verenigd noorden. Zij wil het liefst de provincies – inclusief Friesland – opheffen ten gunste van onduidelijke landsdelen. Vrijwel alle politieke partijen in Friesland zijn daar tegen. Met enige regelmaat worden moties in die zin aangenomen. Met steun van de Friese PvdA. En dan nu toch weer voor Vlietstra stemmen, terwijl die zelf helemaal niet meer in de Eerste Kamer wil.

Voor normale mensen onbegrijpelijk. De PvdA zal het niet eens uitleggen.

Heldoorn

De PvdA zit in onbegrensde moeilijkheden. Het partijbestuur – althans voorzitter Spekman – maakt zich terecht zorgen. Hij installeert nu al een commissie, die de selectie voor de nieuwe Kamerleden – de zittende hebben nog zo’n twee jaar te gaan – moet maken. Regeren is vooruitzien. Vreemd is dan wel dat de coryfee Rottenberg, zelf ook wat mislukt, die al ruime tijd geleden veel commotie in de partij teweeg bracht, met zeer twijfelachtige resultaten, voorzitter van deze selectiecommissie wordt. Maar eigenlijk nog veel gekker is, dat deze Spekman bijvoorbeeld de heer Sicko Heldoorn in deze commissie benoemt. Sicko Heldoorn, die destijds binnen de PvdA-Friesland , in de provinciale politiek, een funeste paleisrevolutie – een dolk in de rug, schreef de Leeuwarder Courant – aanrichtte. Inderdaad, Heldoorn, een in het oog van de openbaarheid aimabel optredend bestuurder. Die aimabele kant compenseerde hij volgens insiders ruimschoots met zijn als arrogant te betitelen werkwijze achter de schermen. Arrogant, en tegelijk risicomijdend. Bij moeilijke dossiers, verzuchtte Heldoorn als gedeputeerde in Friesland met regelmaat: “myn baantsje, myn baantsje”. Zo klom Heldoorn hogerop. Tot hij in Assen als burgemeester zijn Waterloo vond. Met heel veel zelfbeklag. Onbegrijpelijkerwijs nam PvdA-minister Plasterk, zelf ook aan het mislukken als bestuurder– waarom, o waarom – Heldoorn direct in bescherming. De gemeenteraad van Assen wilde hem niet meer. Plasterk vond hem toch heel goed. En dus krijgt hij via de PvdA-circuits weer alle kansen. Wie en wat zit daarachter? En wat denkt de PvdA met deze manier van doen te bereiken?

Marco Florijn

Marco FlorijnDe PvdA is een onbegrijpelijke partij geworden. Vandaag kregen de leden een brief van Marco Florijn. Florijn zult u zeggen, die is toch als wethouder in Rotterdam volledig mislukt? Rotterdam, dat hem uit Leeuwarden riep, toen een eigen Rotterdamse PvdA-wethouder in ongenade viel. Florijn stond direct klaar om de plaats van zijn partijgenoot – overigens ook alweer ergens burgemeester – in te nemen. Leuk voor zijn voorganger. Zo zijn de omgangsvormen in de PvdA. En zo zijn de waarden van Florijn, die Leeuwarden – toen het met de bezuinigingen hier wat moeilijk werd – graag verliet voor het grote Rotterdam. Florijn, die in Leeuwarden bijvoorbeeld volledig bleef steken in een operatie om het gemeentelijk vastgoed te verpatsen. Een operatie die nu – door wethouder Diks – plotseling wordt herhaald. Als de raad gezond verstand heeft vraagt die eerst hoe het eigenlijk is afgelopen met de escapades van Marco Florijn op dit punt.

De leden van de PvdA kregen vandaag een “Zondagbrief” van deze Florijn. Hij is nu “Van Waarde-ambassadeur” van de PvdA. Van Waarde – een hoogst onduidelijk project van de PvdA, ooit gestart door de Wiardi Beckman-stichting als een serieuze aanzet tot discussie, maar nu – omgezet in een “resolutie” – verworden tot een soort rode boekje van de partij. Dat was nooit de bedoeling van de Wiardi Beckman stichting, zo betoogde de directeur hier nog in Leeuwarden op de 1 mei-bijeenkomst. Maar voor in het ongerede rakende bestuurders als Florijn ligt hier een kans. Hij is nu “Van Waarde-ambassadeur”. Zijn Zondagbrief spreekt ons aan in een taal, die Jip en Janneke nooit zullen kunnen verbeteren.

Waardengedreven

“Ik hoorde waardengedreven leden die bereid zijn keihard te werken.” Dat het met de PvdA-leden zover is gekomen: “waardengedreven”. Florijn weet wel beter, we zijn gewoon verzopen in de behoeften van omhooggeklommen wethouders, gedeputeerden en vergelijkbare functionarissen. Die dreigen nu allemaal hun baan te verliezen, of ze zijn de baan al kwijt. “Samen maken we een vuist tegen onrecht”, schrijft Florijn. Ja, en in Leeuwarden de culturele sector tot de grond toe afbreken, en er nooit in slagen om aan de armoedeproblematiek in de stad ook maar iets fundamenteel te veranderen. En die armoede wel gebruiken als argument om een toen en nu al mislukkende KH 2018 te lanceren. En zelf, toen nog Leeuwarder wethouder, als VNG-functionaris met het rijk contracten sluiten, die de schadelijke bezuinigingen moesten dekken.

Je vrome brieven missen kracht van overtuiging, Marco, zeker voor wie weet hoe je als bestuurder aan de gang was.

De Leeuwarder synagoge

En heel specifiek: wat heb jij ooit gedaan voor de plaats van de synagoge in Leeuwarden? Wethouder Diks wil die nu weer eens in de uitverkoop doen. De gemeente presteert het al jarenlang – in strijd met alle essentiële opvattingen over wat van waarde is – om de synagoge als dansschool dienst te laten doen. Bijvoorbeeld de econoom Heertje heeft hier zijn staf over gebroken, maar in Leeuwarden liet dat geen sporen na. Noch Sicko Heldoorn, noch Jannie Vlietstra, noch Marco Florijn, noch Jannewietske de Vries, noch Bertus Mulder, evenmin als andere bestuurders, burgemeesters en wethouders – in heden of verleden – vonden het de moeite waard om hier stappen te ondernemen. Ook vanuit de KH 2018 , zwemmend in het overheidsgeld, is nog geen enkele initiatief vernomen. In die kringen leven meer fantasieën over een reuzenbeeld van Doutzen Kroes ( ideetje van Jacco de Boer). Van Jacco konden de bouwvakkers zich lekker uitleven op de vrouwelijke delen van Doutzen. Jammer dat de LC-redacteur zich in zijn recente interview met de “artistiek leider” van de KH dit niet even in herinnering riep. Wat vindt zo’n Belg nu van zo’n De Boer?

Opschoning nodig

Een algehele personele opschoning binnen en rond de PvdA, en de sterk ermee verbonden culturele sector zal voor deze partij – zeker in Friesland – nodig zijn. De partij weet dat grotendeels wel, maar handelt er nog niet naar. Want er trekken nog even andere mensen aan de touwtjes. Ten nadele van de cultuur in Friesland, en de toekomst van Friesland.

Tekst: A. de Boer

Geef een antwoord