College Leeuwarden negeerde rechter en deed alles om beroep- en bezwaarmogelijkheden van getroffen burgers te belemmeren

augustus 2020

De raad van de gemeente Leeuwarden is door het college van b. en w. niet goed geïnformeerd over de vergunningverlening van festivals in recreatiegebied de Groene Ster. De raad had zelf ook alerter kunnen zijn en verantwoordelijk wethouder Sjoerd Feitsma (PvdA) strenger om opheldering kunnen vragen. Dat zijn enkele conclusies die de Rekenkamer vandaag openbaar heeft gemaakt. Vanmiddag gaf voorzitter Joop Roebroek van de Rekenkamer op het stadhuis in Leeuwarden een toelichting. Het onderzoek is door een motie in de raad (van Gemeentebelangen) tot stand gekomen.

Al het Leeuwarder beleid rond festivals was er op gericht om die festivals mogelijk te maken. Dat dit gepaard ging met veel juridische procedures, waarbij het college van Leeuwarden vele keren door de rechter op de vingers werd getikt, nam het college van b. en w. voor lief. Sterker nog: procedures zaten in een door het college geconstrueerde tijdlijn waardoor burgers nauwelijks nog mogelijkheden kregen om effectief en volgens de regels bezwaar aan te tekenen. Regelmatig kwam de veroordelende uitspraak na de festiviteiten. Roebroek noemde dit vanmiddag ‘onderdeel van een beleidscyclus’ en ‘een patroon’. Moedwillig werden burgers ’te laat geïnformeerd’. Roebroek noemde dit ‘geen goed beleid.’

De Rekenkamer vindt het ‘logisch’ dat grenzen door het college werden opgezocht en zelfs overschreden. Het college overschrijdt de regels bewust, volgens het rapport. Het college volgt de oproepen van de rechter niet en is daarmee onrechtmatig bezig, aldus het rapport. Dat Roebroek het woord logisch in de mond neemt komt omdat hij organiseren van festivals beschouwt als ‘een nieuwe domein’ dat nog ontgonnen moet worden, ondanks het feit dat er al tientallen jaren soortgelijke festivals in soortgelijke gebieden worden georganiseerd. Over de rechtszekerheid van burgers die hierbij in het geding komen had de Rekenkamer ’twijfel’. Zo waren er meerdere zaken waarover de Rekenkamer geen klip en klaar oordeel velde. Roebroek had wel een oordeel over de festivals. De festivals noemde Roekbroek evenwel ‘een succes’. Waaraan dit ‘succes’ wordt afgemeten bleef onduidelijk.

De Rekenkamer constateert verder dat de gemeente Leeuwarden lak heeft aan problemen en gezichtspunten die de eigen burgers (en de burgers van buurgemeente) naar voren brengen. De gemeente staat niet open voor een echte dialoog met burgers. Groene Ster Duurzaam stelt dat wethouder Feitsma de gemeenteraad op 12 september 2017 onjuist heeft geïnformeerd.

=========================================================================================

Eerste reactie fractie Gemeentebelangen Leeuwarden n.a.v. verschijnen van het onderzoeksrapport over het, kortweg, vergunningenbeleid rond festivals.

———————————————————————————————————————————

Het doel heiligde de middelen.

Dat is voor Gemeentebelangen Leeuwarden de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van de rekenkamer van de gemeente naar het vergunningenbeleid rond festivals in Leeuwarden.

Het rapport geeft in ieder geval weer dat we als fractie van Gemeentebelangen terecht het voortouw hebben genomen om via een motie de gemeenteraad voor te stellen dit onderzoek te doen. De vrijwel unanieme steun voor de motie (alleen lijst 058 was tegen) geeft ook aan dat de gemeenteraad haar controlerende taak hier actief heeft opgepakt. Doel was om lering te trekken. Dat wekt verwachtingen op het gebied van het omgaan met de aanbevelingen.

We kunnen niet anders concluderen dat onze zorgen terecht waren. De gemeente negeerde rechtelijke uitspraken uit het verleden bij het verlenen van nieuwe ontheffingen en deed er veel aan om beroep- en bezwaarmogelijkheden van getroffen burgers te belemmeren. Het lijkt of voor de gemeente het spreekwoord “het doel heiligt de middelen” leidend was. Dat dit (gedrag) voor een gemeentelijke overheid ongepast is staat voor ons als Gemeentebelangen als een paal boven water. Het tast het vertrouwen van de burger in de overheid, hier de gemeente, aan. Waar het gebrek aan vertrouwen in de overheid toe kan leiden zien we op dit (Corona)moment op meerder plaatsen.

Heel nadrukkelijk geeft de rekenkamer de spanning weer tussen het “politiek iets heel graag willen doorzetten” en “de rechten van betrokken burgers”. Want laten we wel zijn; de politiek van zorgen dat de festivals kostte wat kost doorgingen werd politiek, ook in de gemeenteraad, breed gedragen. Een, op verzoek van Gemeentebelangen, in mei 2017 gehouden debat in de raad over de nieuwe, door het college vastgestelde, beleidsregels rond geluid voor evenementen in de openlucht, liet daarover ons inziens geen misverstand bestaan. Eigenlijk wou men er niet eens over praten….

Het onderzoek is gedaan met het oog op het, waar mogelijk, verbeteren van het functioneren van de lokale overheid. We zijn benieuwd naar de reactie van het college en de voor de burgers waarneembare verbeteringen.